Všeobecné obchodné podmienky

Neoddeliteľnou súčasťou akéjkoľvek uzavretej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, potvrdenej objednávky či potvrdenej ponuky alebo zhotovenie diela uzavreté so spoločnosťou STEELCOM SK, s.r.o. sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ nebolo písomne dojednané inak. Vylučuje sa použitie § 273 ods.1 a 2 obchodného zákonniku a teda iné obchodné podmienky než  všeobecné obchodné podmienky STEELCOM SK, s.r.o., sa nepoužijú. STEELCOM SK, s.r.o.  vylučuje prijatie objednávky či zákazky s dodatkom, alebo odchylkou